IZMENJENA JE UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

Datum objave: 30-12-2017


U "Službenom glasniku RS", broj 119/2017 objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2018. godine.

 

Izmenom Uredbe smanjen je normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza za kafu (u prženju) i iznosi 19,35%.

 

Takođe, izmenom Uredbe propisano je da se u Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza za kafu u procesu prženja može priznati i rashod na ljuspice i opne od kafe pod uslovom da se iste, nakon procesa prženja kafe, kao komunalni otpad uništavaju u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom, o čemu proizvođačka ne mora posedovati odgovarajuću dokumentaciju, i to do visine utvrđene u Normativu rashoda, tako da ukupni rashod na kafu u prženju ne može preći utvrđen rashod u Normativu rashoda koji iznosi 19,35%.

Detaljnije o svim izmenama Uredbe možete se informisati u časopisu REVIZORelektronskoj bazi IPC.FiP web aplikaciji ipcpropisi.rs.