Izmenjena je Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Datum objave: 08-09-2018


Na osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 (ispr.), 57/2011, 110/2012 (US), 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 (US) i 10/2016 (dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", 55/2005, 71/2005 (ispr.), 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 (US), 72/2012, 7/2014 (US), 44/2014 i 30/2018 (dr. zakon)) Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 68/2018 i čije odredbe stupaju na snagu 8. septembra 2018. godine.

Uredbom je izmenjena i dopunjena Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke ("Službeni glasnik RS", br. 29/2013, 49/2013, 51/2013 (ispr.), 86/2013, 119/2014, 86/2015, 95/2016 i 111/2017) tako što su propisani lekovi sa Liste lekova, lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova, ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, osim ugradnog materijala sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom namenjenog pedijatrijskoj populaciji i ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, za koje će u 2019. godini, za potrebe zdravstvenih ustanova sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, Republički fond sprovoditi centralizovane javne nabavke, a do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu.