Izmenjeni su pravilnici iz oblasti PDV i poreza na dobit pravnih lica

Datum objave: 31-12-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 159/2020 objavljeni su sledeći pravilnici:

• PDV

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost,

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu,

- Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza,

- Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka,

- Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima,

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV i

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV.

Odredbe navedenih pravilnika stupaju na snagu 1. januara 2021. godine.

Porez na dobit pravnih lica

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica i

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica.

Odredbe navedenih pravilnika primenjuju se na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2020. godini.

Detaljnije o ovim pravilnicima možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i časopisima Revizor broj 1/2021 i Budžet broj 3/2021.