Izmenjeni su uslovi za dodelu kreditnih sredstava privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava i odžavanje likvidnosti

Datum objave: 16-04-2020


U Uredbi o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 54/2020 - u daljem tekstu: Uredba), u Programu finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, izvršena je izmena i dopuna uslova za korišćenje navedenih sredstava (Glava IV), i to:

  • Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekt u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru (Prestaje da važi kao osnovni uslov: Zadržavanje broja zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva, tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih);
  • Privredni subjekti koji se opredele za korišćenje ovog programa, ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine (moguća je isplata u akcijama).

Izmena i dopuna ove uredbe, koje su donete na sednici Vlade RS 16. aprila 2020. godine, stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".