IZVRŠENA JE IZMENA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINA<br>DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA<br>- Utvrđeni novi iznosi dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu -

Datum objave: 08-10-2015


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", broj 84/2015 - dalje: Uredba), koja stupa na snagu 14. oktobra 2015. godine.

Uredbom se uređuju uslovi pod kojima državni službenici i nameštenici ostvaruju pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi s njihovim radom u državnom organu, način naknade i visina naknade troškova, kao i visina otpremnine. Međutim, odredbe Uredbe imaju značaj i za određene subjekte u privatnom i javnom sektoru i to naročito one koji su se za određivanje naknade troškova za službeno putovanje u inostranstvo u svom opštem aktu pozvali na primenu Uredbe.

Izmenjenim članom 9. Uredbe propisano je da se državnom službeniku i namešteniku isplaćuje dnevnica za službeno putovanje u zemlji koja iznosi 150,00 dinara.

Nakon izvršenih izmena Uredbe, državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu. Dakle, propisan je isti iznos dnevnice nezavisno od države u koju se putuje, tako da je ukinut Spisak dnevnica po stranim državama.

Takođe, brisan je i član 22. Uredbe, kojim su propisana pravila u pogledu umanjivanja dnevnica u zavisnosti od toga da li je neki obrok obezbeđen u inostranstvu i sl., što znači da to više nije relevantno.

Izmena visine dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo utiče i na neoporezivi iznos dnevnica. Naime, odredbom člana 18. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana, ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, .... i 57/14) propisano je da se porez na zarade ne plaća na dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, odnosno do iznosa koji je propisan Uredbom.

Skrećemo pažnju da privredni subjekti koji su svojim opštim aktom uredili da kod isplate ovih troškova u potpunosti primenjuju Uredbu, mogu svojim internim aktom ova pitanja da urede na drugačiji način u skladu sa mogućnostima, a na osnovu odredbama Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, ... i 75/14). Nema smetnji da utvrde iznose prema Spisku dnevnica po stranim državama, pri čemu je neoporezivi iznos 15 evra, a na razliku iznad ovog iznosa plaća se porez na zarade po stopi od 10%. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje se ne plaćaju.

Detaljnije o ovim izmenama objavićemo tekstove u narednim brojevima časopisa BUDŽET br. 21 i REVIZOR 24, kao i u elektronskom paketu IPC.Finansije.