IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

Datum objave: 03-06-2016


 

U "Službenom glasniku RS", broj 49 od 31. maja 2016. godine, objavljen je: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

 

Pravilnik stupa na snagu 8. juna 2016 godine.

 

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, izvršene su izmene i dopune računa za uplatu javnih prihoda u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored  sredstava sa tih  računa ("Službeni glasnik RS", broj 16/2016), o čemu ćemo detaljnije da damo tekst u časopisu BUDŽET br. 13/2016 i REVIZOR br. 14/2016.

 

Skrećemo pažnju da se član 21. menja tako da glasi: "Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod uplate javnih prihoda koje naplaćuje Uprava carina, osim javnih prihoda naplaćenih u carinskom postupku u putničkom prometu i poštanskom saobraćaju, sastoji se iz četiri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni broj carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice (šifra), iz kolone 2 Priloga 4;

3) četvorocifreni broj za identifikaciju carinskog dokumenta;

4) šestocifreni broj jedinstvene carinske isprave (JCI).

Spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica i šifre za popunjavanje isprava u carinskom postupku, sadržani su u Prilogu 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.".

 

Dodat je  član 21a, koji glasi: "Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod uplate javnih prihoda koje naplaćuje Uprava carina u carinskom postupku u putničkom prometu i poštanskom saobraćaju, sastoji se iz tri dela, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni broj carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice (šifra), iz kolone 2 Priloga 4;

3) jedanaestocifreni broj za identifikaciju carinskog dokumenta (CPD).".

 

Izvršene su izmene i dopune u Prilogu 1 - Plan računa za uplatu javnih prihoda i to:

- na rednom broju 150, u koloni 5 - Opis, reči: "Evropsko prvenstvo u veslanju Srbija 2014" zamenjuju se rečima: "Medalja se osvaja srcem - Rio 2016",

- na rednom broju 417, u koloni 5 - Opis, reči: "Višak prihoda nad rashodima Republičke agencije za elektronske komunikacije" zamenjuju se rečima: "Višak prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge",

- Posle rednog broja 978, u koloni 5 - Opis, brišu se reči: "Evidencioni računi refakcija akciza na derivate nafte",

- Evidencioni računi od red. br. 979. do red. br. 983. brišu se.

 

Izvršene su izmene i dopune u Prilogu 3 - Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor i to:

- na rednom broju 171. u koloni 1 - Organizaciona jedinica / Ekspozitura, briše se reč: "Ćićevac".

 

Izvršene su izmene I dopune u Prilogu 4 - Spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica i to:

- zamenjuje se novim Prilogom 4 - Spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.