Izvršene su izmene i dopune u vezi sa uslovima, načinom obavljanja i kontrolom menjačkih poslova

Datum objave: 15-05-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 39/2023 objavljene su:

  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i
  • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja.

U navedenim odlukama izvršene su izmene i dopune u vezi sa:

  • Produženjem roka čuvanja video snimaka blagajničkog mesta ovlašćenog menjača;
  • Zahtevom i uslovima koje je privredni subjekt potrebno da ispuni ukoliko namerava da menjačke poslove obavlja na menjačkom mestu i/ili na bankomatu koji se nalaze na međunarodnom aerodromu ili luci, u prostoru iza mesta gde se vrši granična provera lica, i/ili u uređenom prostoru za priređivanje posebnih igara na sreću;
  • Sadržajem potvrde o menjačkim poslovima koje menjač obavlja na menjačkom mestu i/ili na bankomatu koji se nalaze na međunarodnom aerodromu ili luci, u prostoru iza mesta gde se vrši granična provera lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje granična kontrola, i/ili u uređenom prostoru za priređivanje posebnih igara na sreću;
  • Načinom utvrđivanja viška dinara u blagajni na menjačkom mestu;
  • Dostavljanjem primerka rešenja o nepravilnostima u obavljanju menjačkog poslovanja istovremeno i banci, odnosno bankama sa kojima menjač ima zaključen ugovor (zbog eventualnog negativnog uticaja na poslovanje banke).

Obe odluke stupaju na snagu 20. maja 2023. godine, osim odredbi koje se odnose na nadzor i produženje roka čuvanja video snimaka, koje stupaju na snagu 1. septembra 2023. godine, dok odredba koja se odnosi na gore navedenu dopunu sadržaja potvrde stupa na snagu 1. januara 2024. godine.

Detaljnije o izmenama i dopunama navedenih odluka možete se informisati u narednom broju časopisa REVIZOR, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.