IZVRŠENE SU IZMENE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

Datum objave: 11-05-2018


Pravilnikom o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", broj 36/2018) izvršene su izmene u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017 i 114/2017, dalje: Pravilnik) u članu 6. kojim su utvrđeni obavezni elementi na obrascima platnih naloga. Naime prilikom uplate na obrascima platnih naloga (nalog za uplatu ili nalog za prenos) umesto pečata i potpisa platioca/primaoca (overa) obavezan je potpis, odnosno saglasnost platioca/primaoca.

 

Takođe, u Prilogu 1 - Plan računa za uplatu javnih prihoda, na rednom broju 149, u koloni 5 izmenjen je opis naziva računa za uplatu javnog prihoda 840-716226843-64 tako da glasi - Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke KROV 2018.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu 18. maja 2018. godine.