Jednostavniji način podnošenja prigovora na rad banke i drugih davalaca finansijskih usluga

Datum objave: 11-02-2019


Danas, 11. februara 2019. godine, stupa na snagu obaveza banaka i drugih davalaca finansijskih usluga da na početnoj strani svoje internet prezentacije omoguće klijentima i korisnicima njihovih usluga jednostavan, lak i uočljiv pristup linku koji se odnosi na mogućnost podnošenja prigovora.

Način podnošenja prigovora, način postupanja po tom prigovoru, način podnošenja pritužbe Narodnoj banci Srbije kao i druga pitanja koja se odnose na ostvarivanje zaštite prava i interesa klijenta, bliže su uređena: Odlukom o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica (“Službeni glasnik RS”, broj 1/2018) i Odlukom o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga (“Službeni glasnik RS”, broj 1/2018).

Posebno ističemo da su, kod finansijskih usluga koje se ugovaraju korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu, banke i drugi davaoci finansijskih usluga dužni da svojim klijentima omoguće da prigovor podnesu na isti način, odnosno korišćenjem onog sredstva komunikacije na daljinu koji se koristio prilikom zaključivanja ugovora na koji se daje prigovor.