KRAJNJI ROK ZA PREDAJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU JE 28. FEBRUAR 2018. GODINE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

Datum objave: 26-02-2018


U skladu sa članom 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016 i 113/2017) indirektni korisnici budžetskih sredstava i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem KRT osnovani od strane Republike, odnosno lokalne vlasti najkasnije do 28. februara 2018. godine - sreda, treba da podnesu svoje godišnje finansijske izveštaje za 2017. godinu.

 

Obrasci godišnih finansijskih izveštaja dostavljaju se  Upravi za trezor, u pisanom obliku - u tri primerka, kao i u elektronskom obliku.

 

U slučaju nepoštovanja navedenog roka i neblagovremenog dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu za odgovorno lice korisnika predviđena je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 2.000.000 dinara.