Krajnji rok za usvajanje finansijskih planova za 2020. godinu

Datum objave: 13-01-2020


Po dobijanju informacija o odobrenim aproprijacijama svog direktnog korisnika, izvor 01 - Prihodi i primanja iz budžeta, kao i informacije o odobrenim aproprijacijama drugog nivoa vlasti, izvor 07 - Transferi od drugih nivoa vlasti, indirektni korisnik treba da uskladi predlog finansijskog plana, zapravo da usvoji finansijski plan za tekuću i naredne dve fiskalne godine, konkretno za 2020. godinu (kao i 2021. i 2022. godinu).

Finansijski plan trebalo bi da se usvaja najmanje na nivou sintetičkih konta, četvrti nivo analitike i da se iznosi finansijskih sredstava planiraju u hiljadama dinara.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava imaju obavezu da predloge svojih finansijskih planova usklade sa odobrenim aproprijacijama u budžetu u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu Zakona o budžetskom sistemu, odnosno odluke o budžetu. Rok za usvajanje finansijskih planova za korisnike sredstava republičkog budžeta je 14. januar 2020. godine, a za korisnike sredstava lokalnog nivoa 45 dana od dana stupanja na snagu konkretne odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave.

U slučaju da se indirektni korisnici finansiraju sa drugog nivoa vlasti, recimo iz budžeta jedinice lokalne samouprave, svoje finansijske planove direkni i indirektni korisnici usvajaju najkasnije 45 dana od dana usvajanja pojedinih odluka o budžetu jedinice lokalne vlasti iz kojih se finansira njihovo poslovanje, u delu finansiranja sa drugog nivoa vlasti.