Krajnji rok za usvajanje finansijskih planova za 2023. godinu

Datum objave: 16-01-2023


Po dobijanju informacija o odobrenim aproprijacijama svog direktnog korisnika, izvor 01 - Prihodi i primanja iz budžeta, kao i informacije o odobrenim aproprijacijama drugog nivoa vlasti, izvor 07 - Transferi od drugih nivoa vlasti, indirektni korisnik treba da uskladi predlog finansijskog plana, zapravo da usvoji finansijski plan za tekuću i naredne dve fiskalne godine, konkretno za 2023. godinu (kao i 2024. i 2025. godinu).

Finansijski plan trebalo bi da se usvaja u skladu sa uputstvom za pripremu budžeta za 2023. godinu i da se iznosi finansijskih sredstava planiraju u hiljadama dinara.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava imaju obavezu da predloge svojih finansijskih planova usklade sa odobrenim aproprijacijama u budžetu u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, odnosno u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave. Krajnji rok za usvajanje finansijskih planova za korisnike sredstava republičkog budžeta je 27. januar 2023. godine, a za korisnike sredstava lokalnog nivoa 45 dana od dana stupanja na snagu konkretne odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave.