MOGUĆNOST ANGAŽOVANJA FIZIČKOG LICA NA POSLOVIMA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NA OSNOVU UGOVORA VAN RADNOG ODNOSA

Datum objave: 16-01-2017


Ministarstvo finansija je u svom mišljenju br. 011-00-1197/2016-16 od 20.12.2016. godine zauzelo stav da fizičko lice može biti angažovano na poslovima vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u pravnom licu na osnovu ugovora van radnog odnosa, a ne samo na osnovu ugovora o radu.

 

U svom mišljenju Ministarstvo je navelo sledeće:

 

"Zakonom o računovodstvu ("Sužbeni glasnik RS", broj 62/2013, dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

 

Odredbama člana 14. Zakona propisano je da pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

 

Članom 15. stav 1. Zakona predviđeno je da se vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja može poveriti ugovorom u pisanoj formi, u skladu sa zakonom, privrednom društvu ili preduzetniku, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga. Navedena odredba Zakona ne odnosi se na Narodnu banku Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze, brokersko - dilerska društva i faktoring društva.

 

Imajući u vidu navedeno, pre svega bismo želeli da ukažemo da se poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja, u smislu člana 15. Zakona, odnosi na angažovanje određenih pravnih lica, odnosno preduzetnika koji moraju imati registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga (npr. računovodstvene agencije i sl.), kako bi bili u mogućnosti da navedene poslove obavljaju u skladu sa Zakonom.

 

Što se tiče načina na koji može biti angažovano fizičko lice (od strane pravnog lica), koje bi neposredno radilo na poslovima vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja tog pravnog lica, napominjemo da se u konkretnom slučaju radi o pitanju koje ima obligaciono-pravni karakter, i isto bi trebalo detaljnije urediti internim aktima (npr. akt o sistematizaciji radnih mesta ili sl.) pravnog lica. U svakom slučaju, a s obzirom da odredbama Zakona nije uređena obaveza da fizičko lice bude angažovano na obavljanju navedenih poslova isključivo po osnovu ugovora o radu (npr. na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom), već je ostavljena mogućnost pravnim licima da konkretno pitanje detaljnije urede svojim aktima (član 14. Zakona), mišljenja smo da nema smetnji da pravno lice (posebno ako se radi o obvezniku koji ima mali obim poslovnih promena u toku godine) angažuje određeno fizičko lice zaključivanjem odgovarajućeg ugovora van radnog odnosa (npr. ugovor o dopunskom radu i sl.).

 

Želeli bismo na kraju da istaknemo da je za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica propisana kolektivna odgovornost (zakonskog zastupnika, organa upravljanja, nadzornog organa i lica koje sastavlja finansijske izveštaje), bez obzira na način angažovanja fizičkog lica koje obavlja poslove vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u pravnom licu."