Na sajtu Agencije za privredne registre objavljeno je obaveštenje o krajnjem roku za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Datum objave: 26-06-2019


Agencija za privredne registre na svom sajtu obaveštava pravna lica, odnosno preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu, a koji još nisu sastavili i dostavili svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2018. godinu (u skladu sa čl. 33. i 34. ovog zakona), da rok za dostavljanje ovih izveštaja ističe u ponedeljak 1. jula 2019. godine (svi izveštaji poslati do 24 časa tog dana, smatraju se primljenim u roku).

Eventualna sporna pitanja mogu se slati na sledeće elektronske adrese, i to:

- za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku potrebno je uputiti reklamaciju na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs,

- za rešavanje pitanja u vezi primene PIS FI sistema, njegovog pristupa ili problema sa potpisivanjem korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs i

- za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi dostavljanja izveštaja koja ne možete naći na internet stranici Agencije i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja, na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Agencija poziva sve obveznike dostvljanja izveštaja da u zavisnosti od prirode pitanja pravilno opredeljuju elektronsku adresu na koju ih šalju, a sve u cilju efikasnije organizacije rada i blagovremenog dobijanja odgovora na postavljena pitanja.

Agencija podseća korisnike koji su izvršili uplatu naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, da ne čekaju uparivanje naknade sa predmetom u posebnom informacionom sistemu Agencije, već da skeniranu uplatnicu prilože na predviđeno mesto u tom sistemu, i dostave pripremljeni izveštaj.

Međutim, naša preporuka je da ipak redovne finansijske izveštaje za 2018. godinu pošaljete do 24 časa 30. juna 2019. godine, jer je taj rok u skladu sa stavom 1. člana 33. Zakona o računovodstvu.

("Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.")