NAČIN IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI

Datum objave: 07-07-2018


Na osnovu ovlašćenja iz stava 2. ovog člana Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017) donet je Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2018. godini koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 52/2018, a stupa na snagu 7. jula 2018. godine.

 

Ovim pravilnikom propisuju se način i sadržaj izveštavanja o izvršenim rashodima direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije za plate u 2018. godini.

 

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavljaju izveštaje o rashodima za zaposlene u 2018. godini, kao i pojedinačno za indirektne korisnike iz njihove nadležnosti, saglasno članu 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu na propisanim obrascima, koji čine sastavni deo Priloga 1 - Pregled izvršenih sredstava za plate na mesečnom nivou.

 

Prilog 1 - Pregled izvršenih sredstava za plate na mesečnom nivou se u celosti popunjava samo za prvi mesec za koji se izveštava, dok se za naredne mesece unose nastale promene, odnosno vrše se korekcije onih podataka čija je izmena ostvarena u mesecu za koji se izveštava u odnosu na prethodni mesec.

✔ Popunjeni Prilog 1, u skladu sa ovim pravilnikom, dostavlja se do 15. u mesecu za prethodni mesec.

✔ Prilog 1 preuzima se sa sajta Ministarstva finansija u elektronskom obliku.

✔ Popunjeni Prilog 1 u excel formatu i skenirani Prilog 1 sa pečatom i potpisom odgovornog lica se dostavlja Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu dunja.tepavac@mfin.gov.rs.

 

Detaljnije o ovom pravilniku pretplatnici IPC-a mogu se informisati 7. jula 2018. godine u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisu Budžet br. 15 (štampano izdanje).