NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU SADRŽI 12 PLATNIH GRUPA

Datum objave: 22-01-2016


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je 21. januara 2016. godine saopštilo da je koncept Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru izmenjen tako što se uporedivost poslova postiže razvrstavanjem u 12 platnih grupa, po utvrđenim kriterijumima i uz opšte opise platnih grupa. Utvrđena je matrica sa rasponom koeficijenata platnih grupa i platnih razreda, što značajno unapređuje transparentnost procesa kojim će se, u skladu sa ovim zakonom, zarade u državi međusobno usklađivati. Potrebno je takođe da se funkcioneri, naročito oni u izvršnoj vlasti i pored nepostojanja jedinstvene regulative koja određuje status funkcionera, uvrste u Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. 

 

Pri tome, ovaj zakon neće uređivati plate onih funkcionera koje su u dosadašnjim reformskim procesima već uređene posebnim zakonima, u skladu sa evropskim standardima, i koje predstavljaju garant njihove nezavisnosti (poput sudija, zaštitnika građana i slično). 

 

U cilju potpune transparentnosti i uporedivosti, Nacrt zakona obavezuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na to da redovno objavljuje i ažurira Katalog radnih mesta, odnosno zvanja i funkcija.