Najavljeno povećanje neoporezivog iznosa zarade i smanjenje doprinosa na teret poslodavca

Datum objave: 24-09-2019


Na sajtu Ministarstva finansija objavljena je vest o održanoj konferenciji za medije u Privrednoj komori Srbije povodom predstavljanja podsticajnih mera za privredu. Tim povodom, Ministarstvo finansija najavilo je da će predložiti izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Naime, u okviru planiranih izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana biće predloženo povećanje neoporezivog iznosa zarade, koje sada iznosi 15.300 dinara mesečno, na 16.300 dinara mesečno. Na taj način smanjiće se poreska osnovica, a samim tim i iznos poreza koji se plaća na zaradu.

Izmenom člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana proveravaće se “samostalnost” preduzetnika, iz razloga što se u praksi dešava da poslodavci umesto zaposlenih, iz poreskih razloga, angažuju preduzetnike, i to najčešće one koji se paušalno oporezuju.

Time će se proveravati da li je lice angažovano kod poslodavca kao preduzetnik, ili kao zamena za zaposlenog. Jedan od kriterijuma provere biće da li to lice pretežni nivo prihoda ostvaruje od jednog pravnog subjekta i njegovih povezanih lica, da li od poslodavca zavisi kada će preduzetnik koristiti godišnji odmor, da li za rad koristi prostorije i opremu poslodavca ili da li poslodavac organizuje stručno usavršavanje za preduzetnika.

Ukoliko se proverom utvrdi da preduzetnik ispunjava većinu kriterijuma, onda je reč o zameni za zaposlenog, te će za takav slučaj biti predviđeno da se porez plaća po pravilima za ostale prihode, ali bez priznavanja normiranih troškova - porez 20%, doprinosi za PIO - 26% i doprinosi za zdravstveno ukoliko nije osiguran po drugom osnovu - 10,3%. Ukoliko se utvrdi da je lice angažovano kao pravi preduzetnik, onda se na njega primenjuje opšti režim paušalnog oporezivanja.

Takođe, planiraju se izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u delu smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 26% na 25,5%.

Na taj način poslodavac bi bio oslobođen plaćanja doprinosa koji se obračunava i plaća na teret poslodavca u visini od 0,5%, tako da bi se doprinos na teret poslodavca plaćao po stopi od 11,5%, dok je sadašnja stopa 12%.

U planu su i podsticaji za građane koji nisu boravili u Srbiji u protekle dve godine, a kojima se, ukoliko se vrate i zaposle u Srbiji, umanjuje osnovica za obračun poreza i doprinosa u visini od 70%, u trajanju od narednih pet godina.

Jedna od predloženih mera je da će od 1. januara iduće godine poslodavci koji budu povećavali broj zaposlenih i zapošljavali lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. biti oslobođeni plaćanja 70% poreza na zarade i doprinosa za PIO za ta lica u celosti tokom 2020. godine, odnosno u najvećem delu tokom 2021. i 2022. godine.

Ova mera će se odnositi na zapošljavanje prethodno nezaposlenih lica, bez obzira da li su bili prijavljeni kod NSZ, studenata i preduzetnika paušalaca.

U Narodnoj skupštini uskoro će se naći i Zakon o alternativnim investicionim fondovima, koji predviđa oslobađanje od poreza na kapitalni dobitak, a sve u cilju da se pospeši tržište kapitala.