Narodna banka Srbije donela je tri odluke iz oblasti deviznog poslovanja, platnih usluga i međubankarskih naknada

Datum objave: 18-09-2018


Narodna banka Srbije donela je tri odluke, kojima se propisuju bliža objašnjenja kod poslovanja u oblasti deviznog poslovanja, u oblasti obavljanja platnih usluga i u oblasti međubankarskih naknada, a koje su objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 69/2018) i to:

  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata ("Službeni glasnik RS", br. 51/2015, 82/2017 i 69/2018), koja je doneta na osnovu odredbi Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018). Navedena izmena i dopuna odluke  stupa na snagu 22. septembra 2018. godine.
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa ("Službeni glasnik RS", br. 55/2015, 82/2017 i 69/2018), koja je doneta saglasno odredbama Zakona o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018), i ista stupa na snagu 22. septembra 2018. godine.
  • Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama ("Službeni glasnik RS", br. 69/2018) doneta je u skladu sa odredbama Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica ("Službeni glasnik RS", br. 44/2018). Navedena odluka stupa na snagu 22. septembra 2018. godine, a primenjuje se od 17. decembra 2018. godine.

Detaljnija objašnjenja o primeni navedenih odluka daćemo u narednom broju časopisa "Revizor" .