Narodna banka Srbije uvodi privremene mere za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u Republici Srbiji

Datum objave: 18-03-2020


Narodna banka Srbije (NBS) je propisala privremene mere i aktivnosti koje su banke i davaoci lizinga dužni da primene u uslovima pandemije izazvane COVID-19, radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u Republici Srbiji.

U skladu sa navedenim donete su:

  • Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, na osnovu koje je banka dužna da svojim dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) do 21. marta 2020. godine, ponudi zastoj u otplati obaveza (moratorijum), koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije;

  • Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, na osnovu koje je davalac lizinga dužan da primaocima lizinga do 21. marta 2020. godine, ponudi zastoj u otplati obaveza (moratorijum), koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

Tokom trajanja vanrednog stanja, na zastoj u otplati obaveza (moratorijum) banke i davaoci lizinga neće obračunavati zateznu kamatu niti zahtevati naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u skladu sa ovim odlukama.

Ove odluke su objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 33/2020, a stupile su na snagu 18. marta 2020. godine.