Nova Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade

Datum objave: 04-01-2021


Novom Uredbom o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade ("Službeni glasnik RS", broj 156/2020 - u daljem tekstu: Uredba), a koja je stupila na snagu 2. januara 2021. godine, pod pojmom opreme veće vrednosti smatra se oprema čija pojedinačna vrednost prelazi iznos od 1.000.000 dinara.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom ("Službeni glasnik RS", broj 53/2012).

Detaljnije o navedenoj uredbi možete se informisati u časopisu Budžet broj 3/2021 i elektronskom paketu IPC.FiP.