Nove osnovice za obračun plata u javnom sektoru počev od plate za januar 2019. godine

Datum objave: 22-01-2019


Objavljene su nove osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru koje će se primenjivati počev od plate za januar 2019. godine.

Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u:

 • 1. osnovnom, srednjem obrazovanju i učeničkom standardu koje se finansiraju iz budžeta - 3.130,26 dinara,
 • 2. studentskom standardu koje se finansiraju iz budžeta - 2.983,18 dinara,
 • 3. visokom obrazovanju koje se finansiraju iz budžeta - 2.847,57 dinara,
 • 4. istraživačima (osim istraživača u naučno-istraživačkoj ustanovi koji pravo na povećanje plata ostvaruju po osnovu radnog odnosa u visokoškolskoj ustanovi) i pomoćnom osoblju koje se finansiraju iz budžeta, u naučno-istraživačkoj delatnosti - za 9%,
 • 5. Srpskoj akademiji nauka i umetnosti - za 7%,
 • 6. ustanovama zdravstvene zaštite, osim u vojno-zdravstvenim ustanova, i to:
  • - doktoru specijalisti, doktoru medicine i stomatologu - 3.099,08 dinara,
  • - medicinskom i stomatološkom tehničaru - 3.155,43 dinara,
  • - ostale zaposlene - 3.014,56 dinara,
 • 7. ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Pepublika Srbija - 3.070,91 dinara,
 • 8. organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, osim za zaposlene u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, prema grupama poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama i to:
  • - za Prvu grupu poslova - 3.847,90 dinara,
  • - za Drugu grupu poslova iz Uredbe - 3.649,87 dinara,
  • - za Treću grupu poslova iz Uredbe - 2.533,99 dinara.
 • 9. ustanovama kulture čiji je osnivač Republika Srbija - 2.957,16 dinara i
 • 10. ostalim javnim službama koje su korisnici budžetskih sredstava - 2.660,69 dinara.

(Zaključak Vlade RS 05 broj 121-161/2019 od 16.1.2019. godine)

Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u ustanovama čiji je osnivač lokalna vlast i to u:

 • 1. predškolskom obrazovanju - 3.072,83 dinara,
 • 2. ustanovama kulture - 2.957,16 dinara,
 • 3. ustanovama socijalne zaštite - 2.710,43 dinara i
 • 4. ostalim javnim službama -2.660,69 dinara.

(Zaključak Vlade RS 05 broj 121-164/2019 od 16.1.2019. godine)

Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, prema grupama poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama i to:

 • - za Prvu grupu poslova - 4.040,30 dinara,
 • - za Drugu grupu poslova iz Uredbe - 3.832,35 dinara i
 • - za Treću grupu poslova iz Uredbe - 2.660,69 dinara.

(Zaključak Vlade RS 05 broj 121-166/2019 od 16.01.2019. godine)

Osnovice za obračun i isplatu plata za izabrana, postavljena lica i zaposlene u organima autonomne pokrajine i organima lokalne vlasti i to:

 • 1. za izabrana lica u organima i službama lokalne vlasti iz člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", broj 34/01 … 99/2014 i 21/16 - dr. zakon) - 10.908,52 dinara,
 • 2. za postavljena lica u organima i službama lokalne vlasti - 2.347,59 dinara i
 • 3. za zaposlene u organima i službama lokalne vlasti - 2.560,07 dinara.
 • 4. Osnovica za obračun i isplatu plata iz tačke 3. ovog zaključka, za zaposlenog sa srednjom i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave osim u gradu Beogradu, može se uvećati po osnovu kvaliteta i rezultata rada, počev od plate za januar 2019. godine, za neto 256,01 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Osnovica zaposlenima se određuje tromesečno.

(Zaključak Vlade RS 05 broj 121-163/2019 od 16.1.2019. godine)

Osnovica za obračun i isplatu plata policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova - 30.376,82 dinara

(Zaključak Vlade RS 05 broj 121-162/2019-1 od 16.1.2019. godine)

Osnovica za obračun i isplatu plata pripadnika Bezbednosno-informativne agencije - 1.941,89 dinara

(Zaključak Vlade RS 05 broj 121-167/2019 od 16.1.2019. godine)

Osnovica za obračun i isplatu plata za profesionalne pripadnike Vojske Srbije u bruto iznosu - 43.333,55 dinara (neto - 30.376,82)

(Zaključak Vlade RS 05 broj 121-165/2019 od 16.1.2019. godine)

Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, državnih sekretara, Generalnog sekretara Vlade i šefova i zamenika šefova kabineta predsednika i potpredsednika Vlade i to:

 • 1. izabranih lica, osim za predsednika Republike, narodne poslanike, imenovana, postavljena i zaposlena lica u službama predsednika Republike i Narodne skupštine Republike Srbije - 9.783,83 dinara,
 • 2. državnih sekretara, Generalnog sekretara Vlade, šefova i zamenika šefova kabineta predsednika i potpredsednika Vlade - 3.033,92 dinara.

(Zaključak Vlade RS 05 broj 121-168/2019 od 16.1.2019. godine)

Osnovice za obračun i isplatu plata za državne službenike, nameštenike i pravosuđe na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika i to:

 • 1. za državne službenike i nameštenike zaposlene u ostalim državnim organima - 19.213,29 dinara,
 • 2. za državne službenike i nameštenike zaposlene u poreskoj upravi i upravi carina - 20.410,39 dinara,
 • 3. za državne službenike i nameštenike zaposlene u Ustavnom sudu, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, Državnom pravobranilaštvu - 20.173,96 dinara,
 • 4. državni službenici i nameštenici u Ministarstvu odbrane, zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, sudovima i tužilaštvima:
  • - u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane - 21.529,67 dinara,
  • - u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, u sudovima i tužilaštvima - 21.134,63 dinara,
 • 5. za funkcionere čija se plata, prema posebnom zakonu direktno ili indirektno, određuje prema plati državnih službenika na položaju - 18.298,38 dinara,

 • 6. za funkcionere čija se plata, prema posebnom zakonu direktno ili indirektno, određuje prema plati sudija - 31.924,38 dinara.

Osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na osnovu člana 37. stav 4. Zakona o sudijama i člana 69. stav 3. Zakona o javnom tužilaštvu - 33.520,60 dinara.

Osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda na osnovu člana 20a stav 4. Zakona o Ustavnom sudu - 31.924,38 dinara.