Novi moratorijum na kredite i obaveze po osnovu finansijskog lizinga

Datum objave: 28-07-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 103/2020 objavljene su:

  • Odluka o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i
  • Odluka o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Ovim odlukama banke i davaoci lizinga imaju obavezu da dužnicima, do 31. jula 2020. godine, ponude zastoj u otplati obaveza - moratorijum.

Ponudu zastoja u otplati obaveza banke i davaoci lizinga su dužni da, u vidu obaveštenja, objave na svojoj internet prezentaciji.

Ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi ne odbije ponudu, smatraće se da je tu ponudu prihvatio, a moratorijum se primenjuje na obaveze dužnika koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

Istovremeno, moratorijum se primenjuje i na neizmirene obaveze dužnika koje su dospele u julu 2020. godine.

Tokom trajanja moratorijuma banke i davaoci lizinga ne obračunavaju zateznu kamatu, ne pokreću postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzimaju druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Napominjemo da tokom trajanja moratorijuma banke i davaoci lizinga obračunavaju redovnu (ugovorenu) kamatu.

Nakon isteka moratorijuma, banke i davaoci lizinga su dužni da dužnicima dostave novi plan otplate.

Ove odluke stupaju na snagu 28. jula 2020. godine.

Detaljnije o ovim odlukama možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u štampanom izdanju našeg časopisa Revizor broj 17.