Novi obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Datum objave: 30-12-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 143/2022, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu.

Prema izvršenim izmenama i dopunama dosadašnji obrasci poreskih prijava zamenjuju se novim obrascima, kako sledi u nastavku:

  • Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige poreske prijave za 2023. godinu podnosiće na novim obrascima PPI-1, Prilog-1 uz Obrazac PPI-1, Podprilog uz Prilog-1 i Prilog-2 uz Obrazac PPI-1;
  • Obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige podnosiće poreske prijave za 2023. godinu na novom Obrascu PPI-2.

Poreske prijave na novim obrascima, koji čine sastavni deo ovog pravilnika, obveznici poreza na imovinu podnosiće počev od 1. januara 2023. godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2023. godine.