Novi pravilnici iz oblasti poreskih propisa

Datum objave: 13-07-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 50/2019 objavljeni su sledeći pravilnici:

  • POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA
  • - Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu,
  • - Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica,
  • - Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost.

Navedeni pravilnici stupaju na snagu 20. jula 2019. godine, a primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

  • POREZ NA DOHODAK GRAĐANA
  • - Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni,
  • - Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene.

Navedeni pravilnici stupaju na snagu 20. jula 2019. godine.

Isto tako, ponovo je izmenjen Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV kojim je propisan novi Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave.

Detaljnije o pravilnicima možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i štampanom izdanju časopisa Revizor br. 16.