Novi Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor

Datum objave: 14-02-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 11/2023, sa stupanjem na snagu 11. februara 2023. godine, objavljen je novi Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor.

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja i evidentiranja (upis, promena podataka i brisanje) korisnika javnih sredstava i drugih subjekata u Evidenciji korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Evidencija KJS) kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava), zatim,  uslovi i način za otvaranje i ukidanje dinarskih i deviznih podračuna konsolidovanog računa trezora, koji se vode u Evidenciji podračuna korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Evidencija podračuna KJS) kod Uprave.

U prilogu Pravilnika propisani su i obraci za sprovođenje navedenih radnji.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestao je da važi prethodni propis - Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor ("Službeni glasnik RS", br. 99/2018 i 40/2019).

Detaljnije o navedenoj temi možete pročitati u Budžetu broj 7/2023 (koji je u pripremi), kao i u elektronskim paketima IPC-a.