NOVI PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU

Datum objave: 07-10-2017


U "Službenom glasniku RS", br. 90/2017 od 6.10.2017. godine objavljen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju kojim se propisuje način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje:

 

1) poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem u skladu sa čl. 40-42. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, .... i 112/15 - u daljem tekstu: Zakon);

2) godišnjeg poreza na dohodak građana u skladu sa čl. 87-89. Zakona;

3) poreza na kapitalne dobitke u skladu sa čl. 72-80. Zakona.

 

Ovim pravilnikom su propisane nove poreske prijave koje su odštampane uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo i to:

 

1) za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod - na Obrascu PPDG-1R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti (podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave);

2) za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana - na Obrascu PPDG-2R - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za _____ godinu;

3) za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke - na Obrascu PPDG-3R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke.

 

Poreske prijave PPDG-2R i PPDG-3R, kao i izmenjene poreske prijave podnose se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: OJ PU).

Poresku prijavu PPDG-2R i PPDG-3R u pismenom obliku rezidentni obveznik podnosi OJ PU na čijoj teritoriji ima prebivalište, odnosno boravište, a nerezidentni obveznik podnosi OJ PU na čijoj teritoriji je ostvario prihode, odnosno prema boravištu.

 

Pravilnik stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Službeni glasnik RS", br. 49/14, 28/15, 30/15 i 28/16).

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Službeni glasnik RS", br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 (ispr.), 8/11, 74/2013, 24/14 i 27/14 (ispr)), osim u slučajevima podnošenja poreske prijave PPDG-1S u skladu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 101/16 i 7/17).

 

Detaljnije o svim novinama Pravilnika možete se informisati u časopisu REVIZOR, elektronskoj bazi IPC.FiP i web aplikaciji ipcpropisi.rs.