Novi Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava

Datum objave: 05-01-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 143/2022, sa stupanjem na snagu 1. januara 2023. godine, objavljen je novi Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava.

Podsećamo da se ovim pravilnikom utvrđuje Spisak korisnika javnih sredstava, u okviru kojeg su posebno evidentirani: direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, javne agencije, organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem KRT-a, na osnovu podataka Agencije za privredne registre, odnosno odgovarajućeg registra, kao i korisnici javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem KRT-a, a pripadaju javnom sektoru.

Revidirani Spisak korisnika javnih sredstava odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, od 1. januara 2023. godine, prestao je da važi prethodni propis - Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 130/2021).

Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u časopisu Budžet br. 5/2023 (koji je u pripremi) kao i u elektronskim paketima IPC-a.