NOVI PREDUSLOV ZA REGISTRACIJU KNJIGOVODSTVENIH AGENCIJA I DRUŠTAVA ZA REVIZIJU

Datum objave: 06-06-2018


 

Na sajtu Agencije za privredne registre objavljena je informacija o promeni vezanoj za registraciju osnivanja privrednih subjekata sa pretežnom šifrom delatnosti 69.20 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Naime, osnivač je dužan da priloži potvrdu o neosuđivanosti člana društva i organa upravljanja, kao prethodni uslov za registraciju.

 

Zakonom o dopunama Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 30/2018) propisano je da osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja privrednog društva koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo propisano zakonom kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela.

 

Isto tako, preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.

 

Slične izmene definisao je i Zakon o reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018).

 

Već registrovana privredna društva i preduzetnici sa šifrom delatnosti 69.20 nisu u obavezi da APR-u, naknadno, dostave pomenutu potvrdu.