Novi Program direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru

Datum objave: 11-02-2021


Vlada RS na sednici održanoj 11. februara 2021. godine usvojila je Uredbu o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Uredba).

Ovom uredbom utvrđen je Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Program)

Pravo na direktna davanja, prema Programu, imaju svi privredni subjekti u privatnom sektoru:

  • rezidentna pravna lica (mikro, mala, srednja i velika);
  • rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica);
  • ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Pravo na direktna davanja nemaju banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, kao i platne institucije i institucije elektronskog novca.

Privredni subjekti, pod propisanim uslovima mogu da ostvare pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije, u visini od 50% minimalne neto zarade za mesec januar 2021. godine, odnosno 15.450,12 dinara po zaposlenom.

Direktna davanja privrednim subjektima biće isplaćena u aprilu, maju i junu 2021. godine.

Iznos direktnog davanja utvrđuje se kao proizvod broja zaposlenih i iznosa od 15.450,12 dinara, s tim da se broj zaposlenih utvrđuje na osnovu podnetog Obrazca PPP-PD za obračunski period februar, mart i april 2021. godine.

Dobijena direktna davanja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Privredni subjekt u privatnom sektoru prihvata isplatu direktnih davanja tako što daje posebnu izjavu na portalu ePorezi, s tim da se izjava daje za svako direktno davanje posebno, i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuju direktna davanja.

Privrednim subjektima koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.

Radi isplate direktnih davanja, privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun - isplata direktnih davanja - COVID-19 kod banke koja vodi tekući račun tog privrednog subjekta.

Privredni subjekt koji ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem portala ePorezi, dostavi podatak o nazivu banke kod koje će mu biti otvoren COVID račun.

Primljena novčana sredstva po osnovu direktnih davanja privredni subjekti moći će da iskoriste najkasnije do 30. jula 2021. godine.

Programom je propisan i gubitak prava na direktna davanja u slučaju smanjenja broja zaposlenih za više od 10%, kao i zabrana isplate dividende do kraja 2021. godine.

Detaljnije o prihvatanju, načinu i postupku isplate, uslovima korišćenja i gubitku prava na direktna davanja možete se informisati na Webinaru koji će se održati 18. februara 2021. godine od 10 časova i u časopisu Revizor broj 6/2021.