Novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza i doprinosa koji se primenjuju od 1. februra 2019. godine

Datum objave: 26-01-2019


Na osnovu člana 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 114/2012, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017 i 95/2018 - u daljem tekstu: Zakon) i ovlašćenjem iz člana 65a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017 i 95/2018), Vlada Republike Srbije utvrđuje i objavljuje svake godine:

  1. dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2,4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona, usklađene godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini i
  2. dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usklađen godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana primenjivaće se za isplate od 1. februara 2019. godine do 31. januara 2020. godine i objavljeni su u "Službenom glasniku RS", broj 4/2019.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2019. godine dati su u sledećoj tabeli:

R. br. Opis Iznosi (u din.)
stari novi
od 1.2.2018. do 31.1.2019. od 1.2.2019. do 31.1.2020.
1

2

3 4
1. U članu 9. stav 1. Zakona:
1.1. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (tačka 9)) 67.145 68.488
1.2. Stipendije i krediti učenika i studenata, mesečno (tačka 12)) 11.511 11.741
1.3. Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, mesečno (tačka 13)) 9.592 9.784
1.4. Naknada za rad članova izbornih komisija biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva (tačka 29)) 5.150 5.253
1.5. Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca (tačka 30)) 12.746 13.001
2. U članu 15a st. 2, 4. i 5:
2.1. Neoporezivi iznos zarade 15.000 15.300
3. U članu 18. stav 1. Zakona:
3.1. Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak i odlazak sa rada), mesečno (tačka 1)) 3.837 3.914
3.2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (tačka 2)) 2.303 2.349
3.3. Naknada za korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe, mesečno (tačka 5)) 6.716 6.850
3.4. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (tačka 7)) 38.370 39.137
3.5. Pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, godišnje (tačka 8)) 9.592 9.784
3.6. Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad, godišnje (tačka 9)) 19.183 19.567
4. U članu 21a Zakona:
4.1. Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, mesečno 5.757 5.872
5. U članu 83. stav 4. Zakona:
5.1. Pojedinačno ostvaren dobitak (tačka 1)) 11.684 100.000
6. U članu 85. stav 1. Zakona:
6.1. Nagrade i druga lična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (tačka 11)) 12.746

13.001

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, ... i 95/2018) u članu 13. stav 3. usklađeni dinarski iznos zbira premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene na teret sopstvenih sredstava na koji se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje - od 1. februara 2019. godine iznosi 5.872 dinara.

Iznos od 5.872 dinara istovremeno je od 1. februara 2019. godine i neoporezivi iznos koji je oslobođen plaćanja poreza za premiju, odnosno penzijski doprinos koji za zaposlene plaća poslodavac, a saglasno članu 14b stav 2. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, ... i 95/2018).

Napomena:

Neoporezivi iznos za pojedinačno ostvareni dobitak od igara na sreću iz člana 83. stav 4. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana, iznosi 100.000 dinara. Primenjuje se od 16. decembra 2018. godine, i važi za celu 2019. godinu.