Novine u propisima u javnom sektoru od značaja za obračun plata i dnevnica za službeno putovanje

Datum objave: 03-01-2024


Vlada RS usvojila je:

  1. Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama,
  2. Uredbu o izmeni Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Uredbe su objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 119/2023 i stupaju na snagu 6. januara 2024. godine.

Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama utvrđeni su:

  • novi koeficijenti za obračun plata pojedinih zaposlenih u socijalnoj zaštiti,
  • novi poslovi i koeficijenti za obračun plata zaposlenima koji obavljaju te poslove i novi koeficijenti za obračun plata pojedinih zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Takođe, izmenom i dopunom člana 3. ove uredbe propisani su novi procenti uvećanja osnovnog kofecijenta, kao i novi poslovi čije obavljanje predstavlja osnov za uvećanje osnovnog koeficijenta i procenti uvećanja po ovom osnovu i to za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama i učeničkom standardu.

Navedene izmene i dopune primenjuju se počev od obračuna i isplate plate za januar 2024. godine.

Uredbom o izmeni Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji povećana je sa 150,00 dinara na 1.000,00 dinara.

U skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu kojim je predviđen procenat povećanja plata u javnom sektoru, Vlada RS donela je zaključke kojima je utvrdila nove osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama i drugim organima i organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija i loklana vlast. Nove osnovice primenjuju se na obračun i isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru i to počev od plate za januar 2024. godine.

Napominjemo da nove osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javim službama možete videti u okviru statistike na sajtu IPC, u okviru statistike u elektronskom paketu IPC.FIP i web aplikaciji IPC.PROPISI U PRAKSI, kao i u okviru statistike u časopisu Budžet.