Obaveštenje o obračunu poreske amortizacije

Datum objave: 28-06-2022


Poreska uprava je na svojoj internet stranici objavila Obaveštenje o obračunu amortizacije stalnih sredstava koje se odnosi na primenu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018) kojim je propisano da se odredbe člana 10. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 (dr. zakon), 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 (dr. zakon), 142/2014, 91/2015 (autentično tumačenje), 112/2015 i 113/2017) primenjuju na obračun amortizacije stalnih sredstava stečenih zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, a za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V najkasnije na obračun amortizacije tih sredstava zaključno sa 31. decembrom 2028. godine, odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2028. godini.

Ukoliko je, primenom stava 1. ovog člana, krajnji saldo za: II grupu manji od 10%; III grupu manji od 15%; IV grupu manji od 20% i V grupu manji od 30%, u odnosu na saldo utvrđen na dan 31. decembra 2018. godine, odnosno na poslednji dan poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, kao rashod amortizacije priznaje se celokupan saldo grupe.

U nastavku dajemo celokupno obaveštenje Poreske uprave:

"Analizom najčešće postavljenih pitanja Poreskoj upravi uočeno je da se određen broj pitanja odnosi na obračun amortizacije i iskazivanje podataka u obrascu OA koji prati poresku prijavu PDP. U cilju pružanja pomoći poreskim obveznicima u delu pojašnjenja zakonskih normi, kako bi se poreska prijava podnela tačno i u zakonom propisanom roku, dajemo sledeće objašnjenje:

Obračun amortizacije stalnih sredstava na način propisan članom 10. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/2001, ... i 118/2021), primenjuje se u skladu sa članom 14. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018) na stalna sredstva stečena zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, odnosno zaključno sa poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, a za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V najkasnije na obračun amortizacije tih sredstava zaključno sa 31. decembrom 2028. godine, odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2028. godini.

Ukoliko je, primenom navedenog pravila, krajnji saldo utvrđen u iznosu manjem od iznosa koji se dobija primenom stope

  • od 10% za II grupu,
  • stope od 15% za III grupu,
  • stope od 20% za IV grupu i
  • stope od 30% za V grupu

na saldo utvrđen na dan 31. decembra 2018. godine, odnosno na poslednji dan poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, kao rashod amortizacije priznaje se celokupan saldo grupe, zbog čega je iznos u koloni 7 Obrasca OA jednak neotpisanoj vrednosti iz kolone 5, dok se u kolonu 8 upisuje vrednost nula. Početni saldo na početku naredne godine jednak je neotpisanoj vrednosti na kraju prethodne godine.

Primer:

U Obrascu OA dostavljenom uz PDP prijavu za 2018. godinu, iskazani su sledeći podaci o neotpisanoj vrednosti stalnih sredstava na dan 31.12.2018. godine:

Redni broj grupe

Neotpisana vrednost na kraju 2018. godine

II

2.500.000

V

2.000.000

Na osnovu podataka navedenih u kolonama 1 do 5 OA obrasca za 2021. godinu, obračun amortizacije je potrebno izvršiti na sledeći način:

Broj grupe

Početni saldo grupe

Pribavljena sredstva koja se stavljaju u upotrebu

Otuđena sredstva tokom godine

Neotpisana vrednost (2+3-4)

Stopa %

Amortizacija (5x6)

Neotpisana vrednost na kraju godine
(5-7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

II

1.215.000

 

 

1.215.000

10

121.500

1.093.500

III

 

 

 

 

15

 

 

IV

 

 

 

 

20

 

 

V

980.000

 

180.000

800.000

100

800.000

0

Imajući u vidu da je iznos neotpisane vrednosti sredstava V amortizacione grupe na dan 31.12.2021. godine (800.000 - (800.00 x 30%) = 560.000) manji od iznosa koji se dobija kada se na neotpisanu vrednost te grupe na kraju 2018. godine primeni amortizaciona stopa od 30% (2.000.000 x 30% = 600.000 dinara), ceo iznos iz kolone 5 Obrasca OA (800.000 dinara) predstavlja rashod amortizacije. U kolonu 7 ove grupe potrebno je upisati celokupan iznos naveden u koloni 5 Obrasca OA.

Kako se u navedenom slučaju otpisuje celokupan iznos neotpisane vrednosti iz kolone 5, u kolonu 6 (stopa %) umesto stope 30 potrebno je upisati stopu 100.

Takođe napominjemo da je članom 7. Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe propisano da ukoliko je krajnji saldo pojedine grupe amortizacije od II do V manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli."

O svemu navedenom detaljno smo pisali u časopisu Revizor broj 4/2022.