Obaveštenje o roku za podnošenje Obrasca PID PDV

Datum objave: 11-03-2022


Poreska uprava je na svom sajtu objavila Obaveštenje o roku za podnošenje obrasca PID PDV koje u nastavku prenosimo u celosti:

"Poreski obveznici kod kojih je ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, saglasno odredbama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo, obrazac PID PDV dostavljaju uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu.

Redovne godišnje finansijske izveštaje za 2021. godinu, saglasno odredbi čl. 44. Zakona o računovodstvu, preduzetnici i pravna lica, kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj, dužni su da dostave Agenciji za privredne registre najkasnije do 31. marta 2022. godine.

Saglasno navedenom, obaveštavamo obveznike PDV da obrazac PID PDV - pretežan izvoz dobara u inostranstvo za 2021. godinu, podnose najkasnije do 15. aprila 2022. godine.

Dakle, obveznici koji finansijski izveštaj podnesu:

  • u februaru tekuće godine, obrazac PID PDV dostavljaju uz PDV poresku prijavu za mesec februar koja se podnosi do 15. marta 2022. godine,
  • u martu tekuće godine, obrazac PID PDV dostavljaju uz PDV poresku prijavu za mesec mart koja se podnosi do 15. aprila 2022. godine."