OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O URUČENJU REŠENJA O UPLATI OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Datum objave: 10-05-2018


Poreska uprava RS je 10. 5.2018. godine na svojoj internet strani (www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje)  objavila obaveštenje kojim  obaveštava da je u toku uručenje rešenja za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2018. godinu, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa.

 

Uručenje rešenja vrši se shodno članu 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti a na rešenju je naznačen datum predaje.  

 

Mesečna osnovica doprinosa u iznosu 23.053,00 dinara a godišnja 276.636,00 utvrđene su na osnovu člana 27. stav 3. i člana 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike.

 

Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje propisana je članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosi 26%.

 

Stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje propisana je članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iznosi 10.3%.

 

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja i to:

 

- 15. februar 2018. godine,

 

- 15. maj 2018. godine,

 

- 15. avgust 2018. godine i

 

- 15. novembar 2018. godine.

 

Počev od 2018. godine, od prve privremene tromesečne akontacije koja dospeva 15. februara 2018. godine, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu poljoprivredne delatnosti uplaćuju se sa pozivom na broj odobrenja, u čijoj je strukturi BOP i koji je prikazan u samom rešenju.

 

Privremene tromesečne akontacije u 2019. godini, počev od prve koja dospeva 15. februara 2019. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP, opredeljen za uplatu obaveza za 2019. godinu i koji je prikazan u samom rešenju.

 

Potrebno je da poreski obveznici prilikom uplata poreskih obaveza za 2018. godinu, odnosno 2019. godinu, postupaju u skladu sa navedenim uputstvima kako bi uplate bile ispravno proknjižene.