Obaveza evidencije ugostitelja i prijave turista preko CIS-a (eTurista)

Datum objave: 28-09-2020


Od 1. oktobra 2020. godine, počinje sa primenom Pravilnik o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka ("Službeni glasnik RS", broj 87/2020 - u daljem tekstu: Pravilnik), kojim se bliže uređuje oblast centralnog informacionog sistema-CIS (eTurista).

Do navedenog roka, ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu imaju obavezu da radi evidentiranja, podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave (JLS) na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

CIS obuhvata:

  • evidenciju ugostitelja;
  • evidenciju ugostiteljskih objekata za smeštaj;
  • podatke o korisnicima usluge smeštaja;
  • kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj;
  • boravišne takse;
  • izveštaje i analitiku.

Na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs), upućen je poziv ugostiteljima koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu,  da u najkraćem mogućem roku ispune svoju zakonsku obavezu i da se evidentiraju kod nadležne JLS.

Istovremeno, apeluje se i na  JLS da u najkraćem mogućem roku upute poziv ugostiteljima, koji na njenoj teritoriji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu, da ispune svoju zakonsku obavezu i prijave se radi evidentiranja i unošelja u CIS.

Napominjemo da će od 1. oktobra 2020. godine ugostitelji moći da prijavljuju domaće i strane turiste isključivo preko CIS-a.

Nepostupanje po napred navedenom povlači prekršajne kazne kako za ugostitelje, tako i za odgovorno lice u državnom organu (JLS).