Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2018. godinu na Obrascu PPP-PO - rok za dostavljanje najkasnije do 31.1.2019. godine -

Datum objave: 10-01-2019


Prema odredbama člana 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 (ispr.), 23/2003 (ispr.), 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 (dr. zakon), 62/2006 (dr. zakon), 63/2006 (ispr. dr. zakona), 61/2007, 20/2009, 72/2009 (dr. zakon), 53/2010, 101/2011, 2/2012 (ispr.), 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 (autentično tumačenje), 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018, dalje: ZPPPA), isplatilac prihoda kao poreski platac, dužan je da licu iz čijih je prihoda, odnosno sredstava naplaćen porez po odbitku, po isteku kalendarske godine (2018. godine), odnosno najkasnije do 31. januara 2019. godine, izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku.

U potvrdu se unose podaci o bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama i po odbitku plaćenim javnim prihodima.