Obaveza vođenja podataka u jedinstvenom i centralizovanom softverskom rešenju -Informacioni sistem COVID-19 (IS COVID-9)

Datum objave: 06-04-2020


Zaključkom Vlade 05 broj 53-2926/2020 od 28. marta 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 50/2020) uspostavljeno je jedinstveno i centralizovano softversko rešenje - Informacioni sistem COVID-19 (IS COVID-19) u kome se vode podaci o:

  • izlečenim, odnosno preminulim od posledica oboljenja izazvanih bolešću COVID-19,
  • licima koja su testirana (pozitivna, odnosno negativna na bolest COVID-19),
  • licima kojima je izrečena mera samoizolacije ili smeštaj u objektima za zdravstveno siguran smeštaj stanovništva, sa podacima o lokaciji gde se lica nalaze.

Podatke vode i ažuriraju:

  • zdravstvene ustanove u kojima su smeštena na bolničko lečenje lica obolela od bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2,
  • instituti i zavodi za javno zdravlje,
  • laboratorije koje vrše testiranje, kao i
  • drugi nadležni organi i organizacije.

Podaci se ažuriraju na dnevnom nivou do 14 sati za period zaključno sa prethodnim danom u 24 sata, a vode se na nivou jedne ili više jedinica lokalnih samouprava, kao i na nivou Republike Srbije.

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" podatke dostavlja:

  • Ministarstvu zdravlja na dnevnom nivou, do 14 sati za period zaključno sa prethodnim danom u 24 sata,
  • Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu,
  • Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vojsci Srbije i drugim nadležnim organima radi postupanja u skladu sa njihovim nadležnostima.