OBAVEZNA REGISTRACIJA ADRESE ZA PRIJEM ELEKTRONSKE POŠTE OD 1. OKTOBRA 2018. GODINE

Datum objave: 02-07-2018


Do sada, u skladu sa odredbom člana 21. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon i 5/2015) privredna društva su mogla da imaju adresu za prijem elektronske pošte.

 

Međutim, izmenom i dopunom Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) koji je stupio na snagu 9. juna 2018. godine, a u skladu sa izmenom člana 21. stav 1. Zakona, počev od 1. oktobra 2018. godine, privredna društva su dužna da imaju adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje saglasno Zakonu o registraciji privrednih subjekata kod APR-a ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014). To znači da, od 1. oktobra 2018. godine, utvrđena je zakonska obaveza koju privredni subjekti moraju ispunjavati, odnosno izvršiti registraciju adrese za prijem elektronske pošte.