Objavljen je prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)

Datum objave: 30-10-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 83/2018 od 29. oktobra 2018. godine objavljen je prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) i rešenje ministra finansija o utvrđivanju tog prevoda (Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)).

U Rešenju je navedeno da prevedeni MSFI za MSP, pravna lica primenjuje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2019. godine, ali da ga pravna lica mogu primeniti i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2018. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

Glavna izmena u ovoj verziji MSFI za MSP u odnosu na prethodnu verziju tog Standarda je mogućnost revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme.

Na sajtu Ministarstva finansija mogu se preuzeti sa sledećih adresa:

1) prečišćena verzija - http://mfin.gov.rs/UserFiles/File/MRS/MSFI%20za%20MSP%20(2015g)%20-%20preciscena%20verzija.pdf

2) označene izmene -  http://mfin.gov.rs/UserFiles/File/MRS/MSFI%20za%20MSP%20(2015g)%20-%20oznacene%20izmene.pdf