OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE NEKOLIKO PORESKIH ZAKONA

Datum objave: 31-12-2015


 

U "Službenom glasniku RS", broj 112/2015 objavljeni su:

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Odredbe ovih zakona se primenjuju od 1. januara 2016. godine, osim nekoliko odredaba čija je primena nešto kasnija.

 

1. IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 

Izmenom ZPPPA pomereni su rokovi za podnošenje pojedinih poreskih prijava elektronskim putem, i to:

od 1. marta 2016. godine za poreske oblike:

- za porez na dobit pravnih lica po odbitku, kao i porez na dobit pravnih lica po rešenju (u slučaju pojedinih prihoda nerezidentnih pravnih lica);

- za porez na premije neživotnog osiguranja;

- poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva i

- poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika;

 

• od 1. januara 2017. godine:

- za akcize;

- za porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige;

 

• od 1. januara 2018. godine za ostale poreske oblike:

- poresku prijavu za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje;

- poresku prijavu za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (fizičkih lica, uključujući i preduzetnike);

- poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon;

- poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava

 

2. IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

 

Najveći broj odredaba počinje da se primenjuje od 1. januara 2016. godine, osim odredaba u vezi sa izmenama koje se tiču obračunavanja i plaćanja poreza na dobit po odbitku, čija primena počinje od 1. marta 2016. godine.

U skladu sa navedenim, izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica ne primenjuju se na sastavljanje godišnjeg poreskog bilansa i poreske prijave za 2015. godinu.

 

Najvažnije izmene se ogledaju u sledećem:

Zarade i druga primanja zaposlenih koja se isplaćuju do neoporezivog iznosa priznaju se kao rashod u poreskom periodu kada su isplaćena;

Proširen je krug priznavanja rashoda po osnovu otpisa vrednosti pojedinačnih potraživanja;

Precizirano je priznavanje rashoda po osnovu dugoročnih rezervisanja;

Uvedeno je plaćanje poreza na dobit po odbitku na naknade od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike Srbije. Međutim, u mnogim slučajevima ovaj porez se neće plaćati jer prema Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja pravo oporezivanja ove vrste prihoda ima samo zemlja čiji je rezident lice koje je ostvarilo taj prihod.

 

3. IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

 

Od izvršenih izmena u Zakonu o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, ... i 68/2014) izdvajamo najvažnije koje su u primeni od 1. januara 2016. godine:

poresko izuzimanje otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, odnosno zaposlenom koji radi na poslovima za koje više ne postoji potreba ili postoji potreba smanjenja broja izvršilaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru - do iznosa koji je utvrđen tim zakonima (čl. 9. tač. 19);

propisivanje neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put u inostranstvo u iznosu najviše do 50 evra dnevno, kao i promena načina obračuna naknade u slučaju korišćenja sopstvenog automobila za službene svrhe (cena se množi brojem potrošenih litara, a ne pređenim brojem kilometara);

propisivanje neoporezivog iznosa od 12.000 dinara kod novčane pomoći i drugih davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (od značaja kod poklona koji imaju karakter reprezentacije, odnosno reklame i propagande);

Uvodi se nova poreska olakšica u slučaju zapošljavanja najmanje dva novozaposlena lica (povraćaj 75% plaćenog poreza na zarade zaključno sa 31.12. 2017. godine) koju mogu da ostvare mala i mikro pravna lica, kao i preduzetnici;

Porez na kapitalni dobitak će se utvrđivati rešenjem (umesto po odbitku kao do sada).

 

Skrećemo pažnju da će se odredbe Zakona o porezu na dohodak građana koje se odnose na oporezivanje prihoda od nepokretnosti primenjivati od 1. januara 2017. godine. To znači da se u 2016. godini prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i dalje oporezuju kao prihod od kapitala, a prihodi od izdavanja u podzakup nepokretnosti kao drugi prihod.

 

4. IZMENE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, ... i 68/2014) najvažnija izmena je uvođenje nove olakšice koju mogu da ostvare mala i mikro pravna lica, kao i preduzetnici u slučaju zapošljavanja najmanje dva novozaposlena lica, odnosno imaju pravo na povraćaj 75% plaćenih doprinosa za socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 31.12. 2017. godine).

 

5. IZMENE ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

 

Od 1. januara 2016. godine:

• porez na upotrebu motornih vozila plaća se i kod privremene registracije koja se vrši za period od jedne godine;

• pojedina poreska oslobođenja su precizirana, a pojedina sužena;

•  proširen je predmet oporezivanja registrovanog oružja.