OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA

Datum objave: 18-12-2017


U "Službenom glasniku RS", broj 113/2017 objavljeni su zakoni o izmenama i dopunama nekoliko poreskih zakona koji stupaju na snagu 1. januara 2018. godine. Najveći broj izmena primenjivaće se od 1. januara 2018. godine, dok će ostale izmene imati odloženu primenu.

O svim izmenama zakona i uputstvima za primenu u praksi pretplatnici na izdanja IPC-a mogu se informisati:

 

1. Već od danas (ponedeljak, 18. decembar 2017. godine) u elektronskim izdanjima časopisa Revizor, Budžet i Pravnik, odnosno elektronskim paketima: IPC.FiP i IPC.RaP;

2. Od srede, 20. decembra 2017. godine u štampanim izdanjima-časopisima: Revizor br. 26, Budžet br. 24 i Pravnik br. 1;

3. Na IPC jednodnevnom savetovanju koje se održava u četvrtak, 21. decembra 2017. godine u Beogradu (Centar za kulturu Palilula - Vlada Divljan, Mitropolita Petra br. 8 - kod hale Pionir).
Napominjemo da pretplatnici na IPC izdanja za 2018. godinu ne plaćaju kotizaciju.
Ostali učesnici plaćaju kotizaciju i materijal za savetovanje u iznosu od 5.900,00 + PDV.

Najvažnije izmene zakona odnose se na sledeće:

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

• odlaže se obaveza dostavljanja pregleda obračuna PDV za 1.7.2018. godine;

• izmenjene se odredbe u vezi sa poreskim oslobođenjem sa pravom na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu;

• dozvoljava se pravo na odbitak prethodnog poreza za izdatke za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu;

• uvodi se poseban postupak oporezivanja za promet investicionog zlata;

• izmenjene su odredbe koje propisuju pravo na refakciju PDV kupcu prvog stana i dr.

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

• izmene u oblasti priznavanja rashoda po osnovu amortizacije;

• novine u načinu na koji se banci priznaje rashod na ime otpisa potraživanja;

• sužava se predmet oporezivanja porezom na dobit po odbitku;

• propisan je rok za dostavljanje poreske prijave za porez na dobit po odbitku od tri dana od dana isplate prihoda;

• precizirane su odredbe koje su vezane za izveštavanja o transfernim cenama i dr.

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

• povećan je neoporezivi iznos kod poreza na zarade na 15.000 dinara;

• uvedeni su novi poreski podsticaji;

• preciznije je uređen predmet oporezivanja porezom na dohodak građana;

• propisane su velike izmene u vezi sa oporezivanjem prihoda od samostalne delatnosti;

• ukida se pravo registrovanih preduzetnika na vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva i dr.

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

• produžava se period primene određenih olakšica;

• uvedena je nova olakšica za plaćanje doprinosa;

• propisan je nov način utvrđivanja najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa i dr.

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA