Objavljene su izmene i dopune Zakona o kulturi

Datum objave: 13-05-2021


Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 47/2021, a stupa na snagu 18. maja 2021. godine.

U cilju ujednačene, sistemske i efikasne regulacije celokupne oblasti kulture izvršene su izmene i dopune Zakona o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 (ispr.) i 6/2020), koje se između ostalog odnose i na rokove za raspisivanje javnih konkursa za finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, status ustanove kulture, način uplate doprinosa za samostalne umetnike, kao i druga pitanja od značaja u oblasti kulture.

O svim izmenama i dopunama Zakona o kulturi detaljno možete da se informišete u časopisu Pravnik i elektronkom paketu IPC.RaP.