Objavljene su odluke u vezi sa digitalnom imovinom

Datum objave: 17-05-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 49/2021 objavljeno je više odluka kojima je bliže uređeno poslovanje u vezi sa digitalnom imovinom, i to:

  • Odluka o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom;
  • Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini koje se odnose na davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama i saglasnosti Narodne banke Srbije;
  • Odluka o načinu izračunavanja minimalnog kapitala i izveštavanju o minimalnom kapitalu pružaoca usluga povezanih s virtuelnim valutama;
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad pružaocem usluga povezanih s virtuelnim valutama i izdavaocem i imaocem virtuelnih valuta;
  • Odluka o sadržini Registra pružalaca usluga povezanih s virtuelnim valutama i bližim uslovima i načinu vođenja tog registra;
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Evidencije imalaca virtuelnih valuta;
  • Odluka o sadržini i formi evidencije koju vodi pružalac usluga povezanih s virtuelnim valutama koji drži novčana sredstva, odnosno virtuelne valute korisnika;
  • Odluka o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama u stranoj državi;
  • Odluka o uslovima upravljanja informaciono-komunikacionim sistemom pružaoca usluga povezanih s virtuelnim valutama.

Sve odluke se primenjuju od 29. juna 2021. godine, kada počinje primena Zakona o digitalnoj imovini ("Službeni glasnik RS", broj 153/2020).

Detaljnije o ovim odlukama možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, kao i u časopisu Revizor broj 12.