Objavljeni su novi Pravilnici za obračun naknada za korišćenje javnih dobara

Datum objave: 16-03-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 18/2019 od 15. marta 2019. godine, objavljeni su:

  • Pravilnik o sadržini obrasca za obračun naknade za korišćenje drveta i obrasca za vođenje evidencije o korišćenju šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene i utvrđenoj naknadi,
  • Pravilnik o obrascu za obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu.

Navedenim pravilnicima bliže se propisuju sadržina obrazaca, vođenje evidencije i način obračuna naknada za korišćenje javnih dobara.

Ovi pravilnici stupaju na snagu 16. marta 2019. godine.