Objavljeni su obrasci koje popunjavaju i dostavljaju obveznici naknade za unapređenje energetske efikasnosti

Datum objave: 12-06-2019


U skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Službeni glasniku RS", broj 95/2018), prema čl. 28. i 41., objavljen je Pravilnik o obrascu prijave za evidenciju obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna količina energije/energenata isporučenih potrošačima ili stavljenih u promet na teritoriji Republike Srbije, odnosno uvezenih na teritoriju Republike Srbije, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna obaveze plaćanja naknade, obrascu izveštaja o uplati, kao i načinu dostavljanja ovih obrazaca ("Službeni glasnik" broj 41/2019, u daljem tekstu: Pravilnik).

Ovim pravilnikom propisani su sledeći obrasci:

 • O-1 - Prijava za evidenciju obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti (podnosi se u roku od 30 dana od dana dobijanja licence za obavljanje energetske delatnosti);
 • E-2-M - Mesečni obračun količina električne energije isporučenih potrošačima i obračun obaveze plaćanja naknade za unapređenje energetske efikasnosti;
 • E-2-G - Godišnji obračun količina električne energije isporučenih potrošačima i obračun obaveze plaćanja naknade za unapređenje energetske efikasnosti;
 • G-2-M - Mesečni obračun količina prirodnog gasa i komprimovanog prirodnog gasa isporučenih potrošačima i obračun obaveze plaćanja naknade za unapređenje energetske efikasnosti;
 • G-2-G - Godišnji obračun količina prirodnog gasa i komprimovanog prirodnog gasa isporučenih potrošačima i obračun obaveze plaćanja naknade za unapređenje energetske efikasnosti;
 • N-3 - Izveštaj o obračunu količina derivata nafte koji su osnovica za obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti;
 • N-4 - Izveštaj o obračunu naknade za unapređenje energetske efikasnosti za derivate nafte;
 • E-5 - Izveštaj o uplatama naknade za unapređenje energetske efikasnosti za električnu energiju;
 • G-5 - Izveštaj o uplatama naknade za unapređenje energetske efikasnosti za prirodni gas i komprimovani prirodni gas;
 • N-5-M - Mesečni izveštaj o uplatama naknade za unapređenje energetske efikasnosti za derivate nafte i
 • N-5-G - Godišnji izveštaj o uplatama naknade za unapređenje energetske efikasnosti za derivate nafte.

Mesečne obračune obveznik naknade podnosi najkasnije do 20. u mesecu za prethodni mesec, dok godišnje obračune podnosi najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvu rudarstva i energetike u pisanoj formi poštom i u elektronskoj formi na elektronsku adresu objavljenu na internet stranici nadležnog ministarstva.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 19. juna 2019. godine, a primenjuje se od 1. jula 2019. godine.