Objavljeno je nekoliko pravilnika iz oblasti poreza

Datum objave: 28-12-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 94/2019 objavljeno je nekoliko pravilnika iz sledećih oblasti:

PDV

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV,
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci,
  • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza,
  • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV,
  • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1. januara do 26. jula 2005. godine;

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima,
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica - propisan je novi Obrazac PB 1 i Obrazac Aneks 2 Obrasca PB 1,
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica - propisan je novi Obrazac PDP.

Odredbe navedenih pravilnika stupaju na snagu 1. januara 2020. godine, osim pravilnika o prestanku važenja određenih pravilnika koji su stupili na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku RS", tj. 27. decembra 2019. godine.

Detaljnije o novinama koje donose pravilnici možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i narednom broju časopisa Revizor.