Objavljeno je uputstvo naručiocima o dostavi dokumentacije Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Datum objave: 20-11-2020


Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na svom sajtu je 18. novembra 2020. godine objavila:

UPUTSTVO naručiocima za postupnje u smislu člana 220. stav 1. tačka 2) i stav 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/2019, u daljem tekstu: ZJN) - obaveze u vezi sa dostavom dokumentacije iz postupka javne nabavke radi odlučivanja o zahtevu za zaštitu prava.

Između ostalog, na osnovu ovog uputstva, naručilac je dužan da Republičkoj komisiji, radi utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja u postupanju po podnetom zahtevu za zaštitu prava, dostavi kompletnu dokumentaciju iz postupka javne nabavke, uključujući i dokumentaciju koja se odnosi na pokrenuti postupak zaštite prava (po pravilu u fotokopiji ili u odštampanoj formi).

Uputstvom je precizirano koja dokumenta naručilac dostavlja Republičkoj komisiji, u zavisnosti od toga u kojoj se fazi nalazi postupak javne nabavke u momentu kada je iniciran postupak zaštite prava, kao i šta podrazumeva dokumentacija koja se odnosi na pokrenuti postupak zaštite prava. Takođe, postupanje suprotno navedenom članu može biti osnov za kažnjavanje.

Detaljnije o uputsvu možete čitati u elektronskom paketu IPC.JaN i časopisu Pravnik.