Objavljeno je više pravilnika o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini u vezi sa digitalnim tokenima

Datum objave: 12-07-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 69/2021 objavljeni su:

  • Pravilnik o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini koje se odnose na davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s digitalnim tokenima i saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti;
  • Pravilnik o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za pružanje usluga povezanih s digitalnim tokenima u stranoj državi;
  • Pravilnik o načinu izračunavanja minimalnog kapitala i izveštavanju o minimalnom kapitalu pružaoca usluga povezanih s digitalnim tokenima;
  • Pravilnik o sadržini i formi evidencije koju vodi pružalac usluga povezanih s digitalnim tokenima koji drži novčana sredstva, odnosno digitalne tokene korisnika;
  • Pravilnik o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije;
  • Pravilnik o uslovima upravljanja informaciono-komunikacionim sistemom pružaoca usluga povezanih s digitalnim tokenima;
  • Pravilnik o oglašavanju inicijalne ponude digitalnih tokena za koju nije odobren beli papir i oglašavanju u vezi digitalnih tokena za koje nije odobren naknadni beli papir;
  • Pravilnik o sprečavanju zloupotreba na tržištu digitalnih tokena;
  • Pravilnik o belom papiru i naknadnom belom papiru koji se odnose na digitalne tokene.

Ovi pravilnici se primenjuju od 29. juna 2021. godine.

Detaljnije o ovim pravilnicima možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, kao i u časopisu Revizor broj 16.