OBRAZAC PDPO/S I OBRAZAC PP KDZ PORESKOJ UPRAVI SE DOSTAVLJAJU ELEKTRONSKIM PUTEM OD 1. MARTA 2016. GODINE

Datum objave: 30-12-2015


U „Službenom glasniku RS“, broj 111/2015 objavljeni su:

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice.

Shodno navedenim pravilnicima do 1. marta 2016. godine poreski obveznici podnose:

- Obrazac PDPO - Zbirna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica

- Obrazac PPDSO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica za __ tromesečje 201__. godine,

- Obrazac PPKDZ - Poreska prijava za obračun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa ostvaruje nerezidentni obveznik,

u papirnom obliku na šalteru Poreske uprave ili putem pošte.