Očekuje se odlaganje obavezne registracije E- faktura u CRF sa 1. januara na 1. maj 2022. godine

Datum objave: 10-12-2021


Prema predloženim izmenama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 i 44/2021 (dr. zakon)) u CRF evidentiraju se elektronske fakture izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova, a obavezno od 1. maja 2022. godine, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura. Prethodni rok obavezne registracije E-faktura u CRF bio je utvrđen od 1.1.2022. godine.